Белек Солтоноев. Кызыл Кыргыз Тарыхы. Китеп I. (1895-1934)

Тийиштүү шилтемелер

Белек Солтоноев. Кызыл Кыргыз Тарыхы. Китеп II. (1895-1934)

Белек Солтоноев. Кыргыз Тарыхы. Китеп II. (1895-1934)

Бишкек, 1993

Кыргыздын Кытайга качканы. Белек Солтоноев

Биркулак, Каракол, Нарын арасындагы куралданган мужуктар жана буларга жардамга келген Алматы баштыгынын аскери көрүнгөн кыргызды тыялбады. Нарын, Каракол, Кочкор кыргыздарына...

Кытайдан элдин кайтканы. Белек Солтоноев

Карашаар, Луп, Кашкар, Жаркентке жете чачырап кеткен жана Кулжа өлкөсүндөгү качкындар падыша түшүп, урият болгонуна текши ишенип, азаттык болгонуна көздөрү жеткен соң ар кайсы...

1916-жылындагы Кыргыз көтөрүлүшү. Белек Солтоноев

1916-жылындагы кыргыздын көтөрүлүш чыгарган себебин текшергенде жеке гана солдат жана рабочу алат деген буйрук болбостон, анын себеби терең болуп, эзели узактан башталып,...

Чүй боюндагы көтөрүлүш. Белек Солтоноев

Абды Ажынын сөзүн уккан соң, Коңурда жаткан атеке эли, жетиген, кыпчактар жана эстебестин айылындагы кедейлер-дыйкандар Самсоновка казак-орус-тарынын жайлоодо жаткан малын түн...

Мухтасару Тарихи Кыргызия. Осмоналы Сыдык уулу

محتصر تاريخ قرغيزيا / Мухтасару Тарихи Кыргызия

Электротипография товарищества "Каримов, Хусаинов и Ко", Уфа, 1913

Нарын, Жумгал, Көлдөгү көтөрүлүш. Белек Солтоноев

Жумгалдагы көтөрүлүш

Көл айланасы Кочкор, Нарындын баш-аягынан жана Чүйдүн көкүрөгүнөн көтөрүлүш чыгып кызып калган кезде, августтун 15-18...

Тарихи Кыргыз Шадмания. Осмоналы Сыдык уулу

Осмоналы Сыдык уулу

تاريخ قرغز شادمانيئ / Тарихи Кыргыз Шадмания

Уфа, Электро-типография "Восточная печать", 1914